Izdelava projektne dokumentacije:

- vse vrste projektne dokumentacije iz področja visokih gradenj (idejna zasnova, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja
– PGD, projekt za izvedbo – PZI, projekt izvedenih del – PID)
- vodilna mapa

Izdelava prostorskih načrtov:

- občinski podrobni prostorski načrti,
- strokovno gradivo za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta.